תקנון הגרלת סקר מתחת לרדאר

 1. כללי
 1. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים הגרלה בין גולשי האתר.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. אופן מסירת הפרס: על הזוכה להגיע למשרדי החברה ברחוב התחייה 29 ת״א על מנת לקבל את הפרס. נדרש לתאם את ההגעה מראש מול נציג החברה.
 4. עורכת את ההגרלה רדיקל – בית לרעיונות בע"מ (חל"צ), ח.פ מס' 516414307 (להלן "החברה")
 1. ההשתתפות בהגרלה
 1. ההגרלה פתוחה להשתתפות כל אדם שהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה בישראל, אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, בכפוף לאמור להלן, אשר מילא את הסקר ועמד בכל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה להלן.
 2. על הגולשים המעוניינים להשתתף בהגרלה זו למלא את פרטיהם בטופס השאלון המוצג באתר. יש למלא את כל הפרטים בשדות.
 3. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות מהווה הסכמה מצד המתמודדים לתנאי תקנון זה.
 1. מהלך ההגרלה
 1. עם סגירת מועד ההגרלה, ביום  8.6.2024 בשעה 20:00  תתבצע ההגרלה באופן הבא: יוגרל מספר אקראי מתוך מספרי התשובות באתר באמצעות תוכנה ייעודית.
 1. ההגרלה תבוצע בפיקוח עו"ד אסף חדי כהן, רח' מקווה ישראל 8, תל אביב.  
 2. בתום ההגרלה, ולא יאוחר מיום ה-9.6.2024 יפורסם שם הזוכה באתר, פייסבוק ואינסטגרם.
 1. כללי
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות את הפרס לפרס בעל ערך דומה לזה שפורסם, ו/או להעניק על-פי שיקול דעתה הבלעדי, פרסים נוספים.
 2. החברה תדאג להודיע לזוכה בהתאם לפרטים שמצויים בידיה (בהתאם לפרטים שמסר במסגרת ההרשמה להגרלה). בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי ההודעה על הזכייה. מובהר כי החברה לא תהייה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים על זכייתו עקב אי – איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במספר הטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון כפי שנמסר על-ידי המשתתף. במידה וצוות החברה לא יצליח ליצור קשר עם הזוכה תוך 30 ימים לאחר הזכייה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בתקנון זה, יפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה.
 3. אופן מסירת הפרס: הפרס יישלח לכתובת הדואר אותה סיפק בעת ההרשמה. אין החברה אחראית על משלוח הפרסים או על הגעתם במצב תקין לידי הזוכה. 
 4. במידה ומי מן הזוכים אינו ניתן לאיתור לפי הפרטים אותם מסר תיערך הגרלה נוספת. 
 5. לא ניתן להמיר את הפרס. לא ניתן להחזיר או לקבל זיכוי בגין הפרס בכל אופן וצורה שהם.
 1. המפקח על ההגרלה
 1. המפקח על ההגרלה ידאג לקיום כללי ההגרלה בהתאם להוראות התקנון והדין החל.
 2. המפקח על ההגרלה יודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח.
 3. המפקח על ההגרלה ימסור לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר דו"ח חתום על ידו תוך שישים (60) ימים מתום תקופת ההגרלה, והכול בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
 1. איסור השתתפות
 1. בהגרלה לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיהם.
 1. אחריות
 1. בכל מקרה של תקלה בהרשמה להגרלה, ו/או שיבושים אחרים אשר לא יאפשרו את קליטת מלוא הפרטים, לא תתאפשר השתתפות בהגרלה. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בהגרלה.
 2. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של ההגרלה יינתן שיקול דעת מלא לחברה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר להגרלה.
 3. אם לפני/לאחר מתן הפרס, יתברר כי הזוכה לא זכאי או לא היה זכאי לפרס (בגלל הפרת תקנון זה או בגלל פעילותו בניגוד לאחד מתנאיו), הוא ישיב את הפרס ו/או את שוויו לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של החברה על פי כל דין.
 4. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 1. סודיות והגנת הפרטיות
 1. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. כמו כן, החברה תהיה זכאית לדרוש מהזוכים להצטלם, ולעשות שימוש בתמונות אלה לכל מטרה שיווקית/תקשורתית.
 2. החברה תעביר את פרטי הזוכים והפרסים שנמסרו לידיהם לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין. החברה לא תישא בהוצאות מס הקשורות לפרס, במידה ויחולו.
 3. הפרטים האישיים שנמסרים בעת הרישום, ופרטים נוספים כפי שיפורט ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע ובפרטים שנמסרו במסגרת ההגרלה לכל צורך חוקי, בין היתר ולרבות, פרסום, תעמולה, הבעת עמדות, הצעות להשתתפות באירועים, בהגרלות, והצעות שונות למשתתפים וכיוצא בזה – כל זאת ע"פ דין. החברה רשאית לעשות שימוש במאגר מידע זה באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות אך לא רק משלוח הודעות כתובות בדוא"ל, SMS, באמצעי אחר לשליחת מסרים מיידיים, באמצעות הודעות קוליות, סרטונים וכיוצא באלו. החברה רשאית להעביר את המידע במאגר לצדדים שלישיים ובלבד שהעברת המידע תעשה על פי חוק. 
 4. השתתפות בהגרלה משמעותה הסכמה לשימוש במידע שנמסר או נאסף. כל משתתף רשאי לבקש להסיר את המידע שמסר ממאגר המידע. בהשתתפותו בהגרלה, המשתתף מאשר כי העביר את המידע מרצונו החופשי על אחריותו בלבד, ובהסכמתו החופשית, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. 
 5. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" / "cookies".  המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 1. שונות
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההגרלה לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההגרלה. במידה שיהיו שינויים בתאריכים המופיעים בתקנון זה, הודעה על-כך תופיע באתר האינטרנט של ההגרלה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 4. על ידי השתתפות בהגרלה הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בהגרלה, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל הפרס ו/או השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.
 6. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
 7. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם ההגרלה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 8. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

ט.ל.ח