תקנון פעילות

 1. כללי
  • בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים פעילות באתר. "פעילות" – משחק, סקר, שאלון או פעילות אחרת בה משתתף הגולש (להלן "המשתתף או הגולש).
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לכל המינים והמגדרים באופן שווה.
  • עורכת את הפעילות – רדיקל – בית לרעיונות בע"מ (חל"צ), ח.פ מס' 516414307 (להלן "החברה")

 

 1. ההשתתפות בפעילות
  • הפעילות פתוחה להשתתפות כל אדם שהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה בישראל, אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, בכפוף לאמור להלן.
  • על הגולשים המעוניינים להשתתף בפעילות למלא את פרטיהם בטופס הנלווה לפעילות המוצג באתר. יש למלא את כל הפרטים בשדות.
  • מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות מהווה הסכמה מצד המתמודדים לתנאי תקנון זה.

 

 

 1. כללי
  • על הגולש המשתתף בפעילות לספק פרטים נכונים בלבד.
  • המשתתף בפעילות מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה, ולמשתתף לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
  • בפעילות לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיהם.
  • בכל מקרה של תקלה בפעילות ו/או שיבושים אחרים אשר לא יאפשרו את קליטת מלוא הפרטים, לא תתאפשר השתתפות בפעילות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
  • מובהר, כי החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי המשתתפים תהיה טענה או דרישה בקשר לכך, ומבלי שיידרש ליתן הסבר כלשהו בענין, להפסיק את הפעילות לחלוטין, או למנוע ממשתתף מסוים את הפעילות.

 

 

 1. פרטי המשתתפים, סודיות והגנת הפרטיות
  • הפרטים שנמסרים בעת הרישום לפעילות ישמרו במאגר המידע של החברה והמשתתף נותן הסכמתו לכך.
  • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע ובפרטים שנמסרו במסגרת הפעילות לכל צורך חוקי, בין היתר ולרבות, פרסום, תעמולה, הבעת עמדות, הצעות להשתתפות באירועים, בהגרלות, והצעות שונות למשתתפים וכיוצא בזה – כל זאת ע"פ דין. החברה, בעצמה או באמצעות צד ג', רשאית לעשות שימוש במאגר מידע זה באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות אך לא רק משלוח הודעות כתובות בדוא"ל, SMS, באמצעי אחר לשליחת מסרים מיידיים, באמצעות הודעות קוליות, סרטונים וכיוצא באלו. החברה רשאית להעביר את המידע במאגר לצדדים שלישיים לשם משלוח הודעות כאמור בסעיף זה ובלבד שהעברת המידע תעשה על פי חוק.
  • השתתפות בפעילות משמעותה הסכמה לשימוש במידע שנמסר או נאסף. כל משתתף רשאי לבקש להסיר את המידע שמסר ממאגר המידע. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מאשר כי העביר את המידע מרצונו החופשי על אחריותו בלבד, ובהסכמתו החופשית, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
  • החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" / "cookies". המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

 1. שונות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת הפעילות. במידה שיהיו שינויים בתאריכים המופיעים בתקנון זה, הודעה על-כך תופיע באתר האינטרנט של הפעילות. על המשתתף להתעדכן מעת לעת בתקנון הפעילות.
  • כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  • על ידי השתתפות בפעילות הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי.
  • כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
  • סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 

ט.ל.ח